Algemene voorwaarden van Audeara -app

Lees deze voorwaarden aandachtig door.

Akkoord met voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en Audeara Pty Ltd (“wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van van de AUDEARA DIENSTEN, evenals elke andere mediavorm, software, website, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt of anderszins daarmee verbonden is (gezamenlijk de “SERVICE”). U gaat ermee akkoord dat u, door toegang te krijgen tot de DIENST, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan al deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met al deze voorwaarden, dan is het u uitdrukkelijk verboden de dienst te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de DIENST kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ van deze Algemene Voorwaarden bij te werken en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en aanvaard te zijn door de wijzigingen in eventuele herziene Algemene Voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de DIENST na de datum waarop dergelijke herziene Voorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de DIENST is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanuit andere locaties toegang te krijgen tot de DIENST dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De DIENST is bedoeld voor gebruikers die minstens 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij wonen (doorgaans jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan ​​van hun ouder of voogd om de DIENST te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u deze Gebruiksvoorwaarden door uw ouder of voogd laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de DIENST gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de DIENST ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de DIENST (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, dienst merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van Australië, buitenlandse rechtsgebieden en internationale conventies. De Inhoud en de Merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de DIENST aangeboden “zoals ze zijn”. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de DIENST en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de DIENST te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de DIENST en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de DIENST, de Inhoud en de Merken.

Gebruikersrepresentaties
Door de DIENST te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

1.u beschikt over de rechtsbevoegdheid en gaat ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden na te leven;
2.u krijgt geen toegang tot de DIENST via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
3.u zult de DIENST niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; En
4.uw gebruik van de DIENST zal geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de DIENST (of een deel daarvan) te weigeren

Gebruikersregistratie
Het kan zijn dat u zich moet registreren bij de DIENST. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

Verboden activiteiten
U mag de DIENST niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de DIENST beschikbaar stellen. De DIENST mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de DIENST gaat u ermee akkoord om niet:

1.systematisch gegevens of andere inhoud uit de DIENST ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
2.ongeoorloofd gebruik maken van de DIENST, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
3.een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar gebruiken om aankopen te doen op de DIENST.
4.de DIENST gebruiken om te adverteren of goederen en diensten aan te bieden.
5.veiligheidsgerelateerde functies van de DIENST te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de DIENST en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
6. zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de DIENST.
7. ons en andere gebruikers misleiden, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te achterhalen, zoals gebruikersgegevens
wachtwoorden;
8. oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
9. deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van gegevens
mijnbouw, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
10. de DIENST of de netwerken of diensten verbonden met de DIENST verstoren, verstoren of onnodig belasten.
11. proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
12. uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
13. alle informatie verkregen uit de DIENST gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
14. de DIENST gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de DIENST en/of de Inhoud anderszins te gebruiken voor inkomsten-
inspanning of commerciële onderneming genereren.
15. de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de software, ontcijfert, decompileert, demonteert of reverse-engineeert
DIENST.
16. proberen om maatregelen van de DIENST te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de DIENST, of een deel daarvan, te voorkomen of te beperken
de dienst.
17. het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de DIENST aan Jij.
18. Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten uit alle inhoud.
19. de software van de DIENST kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
20. virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen dit te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van
hoofdletters en spammen (het voortdurend posten van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik door een partij wordt belemmerd en
genot van de DIENST of het gebruik, de kenmerken, functies, bediening of
onderhoud van de DIENST.
21. materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passieve of actieve verzameling van informatie
of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs,
cookies of andere soortgelijke apparaten (soms "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "poms" genoemd).
22. tenzij dit het gevolg is van standaard gebruik van zoekmachines of internetbrowsers, gebruik, start, ontwikkel of distribueer
geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang heeft tot de
SERVICE, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
23. naar onze mening ons en/of de DIENST in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
24. de DIENST gebruiken op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.

Door gebruikers gegenereerde bijdragen

De DIENST kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of inhoud en materialen naar ons of op de DIENST uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Persoonlijke informatie omvat informatie over persoonlijke gezondheidsgegevens, zoals gehoorgevoeligheid, die wordt geanonimiseerd maar door ons voor welk doel dan ook kan worden gebruikt. Persoonlijke informatie omvat ook informatie over luistergeluidsniveaus en blootstelling aan geluid. We verzamelen deze informatie om het product te verbeteren en, naar we hopen, muziek veiliger te maken voor mensen. Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de DIENST en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

1. de creatie, distributie, verzending, openbare weergave of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of kopiëren van uw
Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patenten,
handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden.
2. u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om te gebruiken en te gebruiken
geef ons, de DIENST en andere gebruikers van de DIENST toestemming om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier zoals beoogd door de
SERVICE en deze Gebruiksvoorwaarden.
3. u de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming heeft van elke identificeerbare individuele persoon in uw omgeving
Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik mogelijk te maken
van uw bijdragen op welke manier dan ook beoogd door de DIENST en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespellen, kettingbrieven,
spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
6. uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins
bezwaarlijk (zoals door ons bepaald).
7. uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
8. uw bijdragen bepleiten niet de gewelddadige omverwerping van welke regering dan ook en zetten niet aan tot, moedigen aan of dreigen met fysieke schade
tegen een ander.
9. uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
10. uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11. Onze bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie van anvone jonger dan 18 jaar vraagt ​​of misbruik maakt van
mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier.
12. uw bijdragen zijn niet in strijd met enige federale of staatswet met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om te beschermen
de gezondheid of het welzijn van minderjarigen;
13. uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht of seksueel
voorkeur of fysieke handicap.
14. uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige
toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de DIENST in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de DIENST te gebruiken.

Bijdrage licentie
Door uw Bijdragen op enig onderdeel van de DIENST te plaatsen of Bijdragen toegankelijk te maken voor de DIENST door uw account van de DIENST te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om te verlenen, om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw imago en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken te maken van dergelijke bijdragen, of deze in andere werken op te nemen, en om sublicenties voor het voorgaande te verlenen en goed te keuren. Het gebruik en de distributie mag plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn beweerd.

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied van de DIENST levert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de DIENST en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, geheel naar eigen goeddunken:

1.om bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen;
2.om eventuele Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op geschiktere locaties op de DIENST te plaatsen; En
3.om bijdragen vooraf te screenen of te verwijderen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

Richtlijnen voor beoordelingen
Wij kunnen u op de DIENST gebieden aanbieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een beoordeling, moet u voldoen aan de volgende criteria:

1.u dient uit eerste hand ervaring te hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld;
2.uw beoordelingen mogen geen aanstootgevend grof taalgebruik, of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten;
3.uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale herkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;
4.uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;
5.u mag niet verbonden zijn met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst;
6.u mag geen conclusies trekken over de legaliteit van gedrag;
7.u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en
8.u mag geen campagne organiseren die anderen aanmoedigt om beoordelingen te plaatsen, positief of negatief.

Wij kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. Wij hebben absoluut geen verplichting om beoordelingen te screenen of te verwijderen, zelfs niet als iemand beoordelingen aanstootgevend of onnauwkeurig vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de meningen van een van onze filialen of partners. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor enige claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit enige beoordeling. Door een beoordeling te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare en sublicentieerbare recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden via alle middelen, tonen, uitvoeren en/of verspreiden.

Licentie voor mobiele applicatie
Gebruikslicentie

Als u toegang krijgt tot de DIENST via een mobiele applicatie, dan verlenen wij u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die u bezit of beheert, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. U mag niet:

1.decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode te achterhalen, of de applicatie te decrypten;
2.enige wijziging, aanpassing, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de applicatie maken;
3.enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften overtreden in verband met uw toegang of gebruik van de applicatie;
4.enige eigendomsrechtelijke kennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) verwijderen, wijzigen of verbergen die door ons of de licentiegevers van de applicatie is geplaatst;
5.de applicatie gebruiken voor enig inkomstengenererend streven, commerciële onderneming of ander doel waarvoor het niet is ontworpen of bedoeld;
6.de applicatie beschikbaar maken over een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijk toestaat;
7.de applicatie gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software die direct of indirect concurreert met of op enige wijze een vervanging is voor de applicatie;
8.de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar enige website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden; of
9.enige eigendomsinformatie of enige van onze interfaces of ons andere intellectueel eigendom gebruiken in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de licentieverlening of de distributie van enige applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Apple- en Android-apparaten
De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App
Distributeur") om toegang te krijgen tot de DIENST:

1. de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruikmaakt van het Apple iOS- of Android-besturingssysteem, indien van toepassing, en in overeenstemming met de vastgestelde gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de app-distributeur;
2. wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van eventuele onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke app-distributeur geen enkele verplichting heeft om deze te verstrekken onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie;
3. in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u de toepasselijke app hiervan op de hoogte stellen Distributeur en de App-distributeur kunnen, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de eventueel betaalde aankoopprijs terugbetalen de mobiele applicatie, en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de App-distributeur geen andere garantieverplichting van welke aard dan ook met betrekking tot de mobiele applicatie;
4. u moet voldoen aan de toepasselijke overeenkomstvoorwaarden van derden wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, bijvoorbeeld als u een Vol
applicatie, dan mag u bij het gebruik van de mobiele applicatie de overeenkomst voor draadloze datadiensten niet schenden;En
5. U erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs externe begunstigden zijn van de algemene voorwaarden in deze mobiele telefoon toepassingslicentie die in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, en dat elke App-distributeur het recht heeft (en geacht wordt dit te doen) het recht hebben aanvaard) om de voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie, opgenomen in deze Voorwaarden, af te dwingen
Gebruik tegen u als derde-begunstigde daarvan.

Sociale media
Als onderdeel van de functionaliteit van de DIENST kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe dienstverleners (elk account wordt een "Account van derden" genoemd) door:

1. het verstrekken van de inloggegevens van uw Derdenaccount via de DIENST; of
2. ons toegang verlenen tot uw Derdenaccount, zoals toegestaan ​​onder de toepasselijke algemene voorwaarden die op uw account van toepassing zijn gebruik van elk Derdenaccount.

U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de inloggegevens van uw externe account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen uw externe account, zonder schending door u van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke externe account Account, en zonder ons te verplichten kosten te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen opgelegd door de dienst van derden aanbieder van de Derdenrekening. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat:
1. wij kunnen alle inhoud die u heeft verstrekt aan en opgeslagen in uw Derde-Party-account (de "Sociale netwerkinhoud") zodat deze beschikbaar is op en via de DIENST via uw account, inclusief zonder beperking, vriendenlijsten en
2. Wij kunnen aanvullende informatie verzenden naar en ontvangen van uw externe account, voor zover u hiervan op de hoogte wordt gesteld wanneer u koppel uw account aan het Derdenaccount.

Afhankelijk van de Accounts van Derden die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke Derden hebt ingesteld
Accounts, persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw externe accounts plaatst, kan beschikbaar zijn op en via uw account
op de DIENST. Houd er rekening mee dat als een account van een derde partij of de bijbehorende dienst niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke derde-partij-account. Het Partijaccount wordt beëindigd door de externe dienstverlener, waarna de Sociale Netwerkinhoud mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de DIENST. U heeft de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de DIENST en uw Derde uit te schakelen Rekeningen op elk moment. Houd er rekening mee dat uw relatie met de externe dienstverleners die aan uw derde partij zijn gekoppeld accounts wordt uitsluitend beheerst door uw overeenkomst(en) met dergelijke externe dienstverleners. We doen geen moeite om Social Netwerkinhoud voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijkvoor alle sociale netwerkinhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van een derde partij en tot uw lijst met contactpersonen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tablet, uitsluitend met het doel u te identificeren en u te informeren over de contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd om de DIENST te gebruiken. . U kunt de verbinding tussen de DIENST en uw Externe Account deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijk account van derden is verkregen, te verwijderen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

Inzendingen
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de DIENST (“Inzendingen”) die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.

Websites en inhoud van derden
De DIENST kan links naar andere websites bevatten ("Websites van Derden") evenals artikelen, foto's, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van Derden"). Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden niet door ons onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op nauwkeurigheid, gepastheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Websites van Derden die via de DIENST worden bezocht of enige Inhoud van Derden die op, via of vanuit de DIENST wordt geplaatst, beschikbaar is of wordt geïnstalleerd, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidsmaatregelen van of op de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of installatie van enige Websites van Derden of enige Inhoud van Derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving door ons. Als u besluit de DIENST te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of enige Inhoud van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden dan niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsmaatregelen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waar u vanuit de DIENST naar navigeert of met betrekking tot enige applicaties die u gebruikt of installeert vanuit de DIENST, te beoordelen. Eventuele aankopen die u doet via Websites van Derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die exclusief tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op Websites van Derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Daarnaast zult u ons vrijwaren van enige verliezen die u lijdt of schade die u wordt aangedaan in verband met of als gevolg van enige Inhoud van Derden of enig contact met Websites van Derden.

Adverteerders
Wij staan adverteerders toe om hun advertenties en andere informatie op bepaalde gebieden van de DIENST te tonen, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u volledige verantwoordelijkheid voor enige advertenties die u plaatst op de DIENST en voor enige diensten die op de DIENST worden aangeboden of producten die via die advertenties worden verkocht. Verder, als adverteerder, garandeert en verklaart u dat u alle rechten en autoriteit bezit om advertenties op de DIENST te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Als adverteerder gaat u ermee akkoord dat dergelijke advertenties onderhevig zijn aan onze Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Kennisgeving en Beleidsbepalingen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen terugbetaling of andere compensatie zal zijn voor DMCA-gerelateerde kwesties. Wij bieden simpelweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen, en wij hebben geen andere relatie met adverteerders.

Site beheer

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

1. de DIENST controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden;
2. passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze overtreedt Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;
3. naar eigen goeddunken en zonder beperking de toegang weigeren, de beschikbaarheid beperken van, of
(voor zover technologisch haalbaar) uw Bijdragen of een deel daarvan uit te schakelen;
4. naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, uit de DIENST verwijderen of schakel anders alle bestanden en inhoud uit die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn onze systemen; En
5. anderszins de DIENST beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de DIENST vergemakkelijken.

Privacybeleid
Wij hechten waarde aan gegevensprivacy en -veiligheid. Gelieve ons Privacybeleid te bekijken. Door gebruik te maken van de DIENST, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de DIENST wordt gehost in Australië. Als u toegang krijgt tot de DIENST vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio in de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens die afwijken van de toepasselijke wetten in uw land, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de DIENST of Diensten uw gegevens over naar Australië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens naar en in Australië over te dragen en te verwerken. Verder accepteren, verzoeken of werven wij niet bewust informatie van kinderen of richten wij ons bewust op kinderen.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kennisgeving en beleid
Meldingen
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de DIENST inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of controleert, stel dan onmiddellijk onze Aangewezen Auteursrechtagent op de hoogte met behulp van de hieronder verstrekte contactinformatie (een "Melding"). Een kopie van uw Melding zal worden verzonden naar de persoon die het materiaal waarop de Melding betrekking heeft heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade als u materiële onjuistheden maakt in een Melding. Dus, als u niet zeker weet of materiaal dat zich op of gelinkt is door de DIENST bevindt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, overweeg dan eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle meldingen moeten de volgende informatie bevatten:
1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt;
2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als er meerdere auteursrechten op rusten werken aan de DIENST vallen onder de Kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken aan de DIENST;
3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het voorwerp uitmaakt van inbreuk activiteit en die moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie redelijkerwijs voldoende om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
4. informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waar de klagende partij terecht kan gecontacteerd worden;
5. een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal in de
de wijze waarover wordt geklaagd is niet toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; En
6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed de klagende partij is bevoegd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht naar verluidt geschonden.

Auteursrechtinbreuken
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de DIENST inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of controleert, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte met behulp van de hieronder verstrekte contactinformatie (een "Melding"). Een kopie van uw Melding zal worden verzonden naar de persoon die het betreffende materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens federale wet aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade als u materiële onjuistheden maakt in een Melding. Dus, als u niet zeker weet of materiaal dat zich op of gelinkt is door de DIENST bevindt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, overweeg dan eerst contact op te nemen met een advocaat.

Termijn en beëindiging
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en effectief zolang u de DIENST gebruikt. Zonder enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te beperken, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de DIENST (inclusief het blokkeren van bepaalde IP-adressen) te ontzeggen aan elke persoon om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of verbintenis vervat in deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet of regelgeving. Wij kunnen uw gebruik of deelname aan de DIENST beëindigen of uw account en alle content of informatie die u op enig moment hebt geplaatst, zonder waarschuwing en naar eigen goeddunken, verwijderen. Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, wordt het u verboden om een nieuw account te registreren en te creëren onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u mogelijk namens die derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en gerechtelijke maatregelen.

Wijzigingen en onderbrekingen
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de DIENST op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze DIENST bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de DIENST geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de DIENST.

We kunnen niet garanderen dat de DIENST te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het is mogelijk dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de DIENST, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de DIENST op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de DIENST tijdens een downtime of stopzetting van de DIENST. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de DIENST te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de DIENST worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat Queensland die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig uitgevoerd binnen de Staat/Gemenebest Queensland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

Geschillenbeslechting
Optie 1: Elke juridische actie van welke aard dan ook ingesteld door u of ons (gezamenlijk, de "Partijen" en individueel, een "Partij") zal worden aangevangen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken gelegen in Queensland, Australië en de Partijen stemmen hierbij in met, en zien af van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden. In geen geval mag enige vordering, actie of procedure die door een van de Partijen wordt ingesteld en op enige wijze gerelateerd is aan de DIENST, meer dan 7 jaar na het ontstaan van de oorzaak van de actie worden aangevangen.

Optie 2: Informele Onderhandelingen Om de resolutie te versnellen en de kosten van elk geschil, controverse of vordering gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk, de "Geschillen") ingesteld door u of ons (individueel, een "Partij" en gezamenlijk, de "Partijen") te beheersen, komen de Partijen overeen om eerst te proberen elk Geschil (behalve die Geschillen uitdrukkelijk hieronder voorzien) informeel te onderhandelen gedurende ten minste 120 dagen voordat een arbitrage wordt geïnitieerd. Dergelijke informele onderhandelingen vangen aan bij schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Correcties
Er kan informatie op de DIENST staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met de DIENST, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de DIENST op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Vrijwaring
De DIENST wordt geleverd zoals deze is en zoals beschikbaar. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de DIENST op eigen risico is. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de DIENST en uw gebruik daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de DIENST of de inhoud van websites die aan de DIENST zijn gekoppeld en we aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:
1. fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in inhoud en materialen,
2. persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en
gebruik van de DIENST,
3. elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze SECURE-servers en/of alle persoonlijke informatie
en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen,
4. elke onderbreking of stopzetting van de overdracht van of naar de dienst,
5. eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de DIENST kunnen worden verzonden door een derde partij, en/of
6. eventuele fouten of weglatingen in de inhoud en materialen, of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst. Wij garanderen, onderschrijven, garanderen of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor welk product dan ook dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de DIENST, een website waarnaar wordt gelinkt, of elke website of mobiele applicatie die in een banner of andere reclame voorkomt, en wij zullen geen partij bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor het monitoren van enige transactie tussen u en een derde partijaanbieders van producten of diensten. Zoals bij de aankoop van een product of dienst via eender welke medium of in welke omgeving dan ook, dient u uw gezond verstand te gebruiken en waar voorzichtigheid te betrachten gepast.

Beperkingen van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij of onze directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg-, voorbeeld-, incidentele, speciale of bestraffende schade, inclusief winstderving, verloren inkomsten, verlies van gegevens, of andere schade die voortvloeit uit uw gebruik van de DIENST, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:

1. uw bijdragen;
2. gebruik van de DIENST;
3. schending van deze Gebruiksvoorwaarden;
4. elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden;
5. uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten;
6. elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de DIENST waarmee u verbinding hebt gemaakt via de DIENST.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging op zich te nemen controle over elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om mee te werken, op uw eigen kosten, met onze verdediging tegen dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra hij zich ervan bewust wordt.

Gebruikersgegevens
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de DIENST verzendt met het oog op beheer en verbetering
de DIENST, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de DIENST. Hoewel we regelmatig routine uitvoeren back-ups van gegevens maakt, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met uw activiteit hebben ondernomen met behulp van de DIENST. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of dergelijke corruptie
van dergelijke gegevens.

Concurrentie

Als u deelneemt aan een wedstrijd die in of via de Diensten wordt gehouden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de regels van die wedstrijd en alle andere regels die van tijd tot tijd door Audeara worden gespecificeerd (“Wedstrijdregels”) en aan de beslissingen van Audeara. , die definitief zijn in alle zaken met betrekking tot de Competitie. Audeara behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een deelnemer en/of winnaar te diskwalificeren, in overeenstemming met de Competitieregels.

Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen

Het bezoeken van de DIENST, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de DIENST verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere documenten, en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en documenten van transacties die door ons of via de DIENST zijn geïnitieerd of voltooid. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welk rechtsgebied dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier. dan elektronische middelen.

Gemengd

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op de DIENST zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan ​​door de wet. Wij kunnen op elk moment een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. Er is geen sprake van een joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de DIENST. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

Neem contact met ons op
Om een ​​klacht over de DIENST op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de DIENST, kunt u contact met ons opnemen via:

Audeara Ltd.

Level 1, North Tower, 527 Gregory Terrace

Bowen Hills QLD 4006

hello@audeara.com